Равивање на меѓународни врски со субјектите на РФ

Compressed file

Работа на поддршка, соработка и развивање на меѓународните контакти на субјектите на Руската Федерација и одделни населени места во научно-технолошката, културната и економската област, а исто така и сферата на образованието се јавува како еден од приоритетните правци на дејноста на Россотрудничество.

Еден од важните инструменти за промоција на општествените и економските интереси на Русија во странство останува развојот на побратимските врски меѓу градовите. Досега се воспоставени пријателски и партнерски врски помеѓу Скопје и Калининград, Охрид и Подолск, Битола и градот Пушкин.