Поддршка на руските училишта во Македонија

Compressed file

Образовните институции, коишто работат во Македонија, можат да бидат вклучени во „Регистрот на руските училишта во странство“. Тоа ќе им дозволи на училиштата и курсевите, каде што се предава рускиот јазик, да добијат пристап кон ресурсите на сајтот „Систем за поддршка на руските школи во странство“ (russchools.org).

За училиштата вклучени во регистарот ќе бидат достапни следните можности:

  • информирање за настаните кои ќе се одржуваат и ресурсите за поддршка;
  • учество на научно-методичките семинари и конференции, курси за повишување на квалификациите;
  • обезбедување со електронски образователни ресурси
  • обука преку специјализирани курсеви во отворените системи на електронското образование;
  • доступ кон базата на методски материјали; коишто содржат опис на руските образовни технологии, методи на предавање и воспитување;
  • достап кон електронските библиотеки, коишто содржат голем број на книги, учебници и учебни помагала.

Во Регистрот можат да бидат вклучени македонските национални училишта, во коишто се одржува настава на руски јазик или се предава рускиот јазик, саботните училишта, центрите за дополнително образование, курсевите по руски јазик, детските градинки и другите слични организации. Формата на сопственост (приватна или државна) нема значење.

За поднесување на пријавите за вклучување во Регистарот потребно е да со потполни приложената анкета и да се испрати на: macedonia@rs.gov.ru

Претставништвото на Россотрудничество во Македонија ќе ги внесе во Регистарот информациите внесени во анкетата. По проверкара на информациите внесени во анкетата на електронската пошта на организацијата ќе биде испратено писмо со логин и лозинка за пристап во Системот.

Документы

Анкета за училишта

XLSX 11,0 КБ